Vỏ khung máy bay (A0) 18P014

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.