Cánh tay ngắn XP 2020 (trục cánh tay ngắn)

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.