Cố định chân máy bay_ chân trái sau XP 2020

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.