Cố định ống dẫn thuốc phía ngoài miệng bình thuốc

Mã sản phẩm: PGXP20127

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.