Cố định hệ thống gieo xạ bên phải

mã sản phẩm: PGXP20130

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.