Cố định hệ thống gieo xạ bên trái

mã sản phẩm: PGXP20131

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.