Nắp trên bảo vệ phần đầu máy bay XP 2020

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.