Khung chống thấm nước ở bộ phận trung tâm

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.