kẹp ống dẫn thuốc (cố định ống dẫn)

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.