Hộp bên ngoaì máy bơm XP 2020

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.