Hệ thống gieo xạ của XP 2020 (bón phân, rải hạt)

LKK097

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.