Hệ thống gieo xạ của XP 2020 (bón phân, rải hạt)

Mã sản phẩm: LKK097

Công dụng: Giúp bón phân, rải hạt

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.