Giá đỡ thân máy bay XP 2020 phía trước

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.