Gía cố định phía dưới ăng ten truyền dữ liệu XP 2020

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.