Gía cố định ăng ten RTK vào cánh tay sau

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.