Đèn tín hiệu ở các đầu động cơ

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.