Dây liên kết giữa bảng mạch máy bơm và đèn bay đêm

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.