Cánh tay dài của XP 2020 (Trục cánh tay)

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.