Pin nhanh XP 2020 B13860S (pin ngâm nước)

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.