Bộ chế hòa khí nổi của máy phát điện GC4000

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.