Ống dẫn nước vào, ra động cơ của máy rót thuốc

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.