Module gieo hạt, bón phân phiên bản 2019

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.