Điều khiển ACS2 (Bao gồm modul RTK)

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.