Đầu kết nối bình thuốc và bộ phận bơm 2019 (P20/P30)

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.