P30 2019 Bộ điều khiển trung tâm (CPU)

PG3019001

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.