Cụm van dưới bình thuốc P20, P30 2018

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.