Nắp che phía trên phần đầu máy bay P30 2019

PG3019007

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.