Mặt trên của vỏ ngoài module bơm

PG3019048

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.