Khung máy (không bao gồm các kinh kiện điện tử)

PG3019041

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.