Động cơ A16 của P30 2019 (gồm dây dài)

PG3019027

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.