Dây kết nối đèn và đầu phun với mạch chuyển tiếp_Ngắn

PG3019015

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.