Cánh tay dài (vị trí 3,4) của P30 2019

PG3019016

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.