Vỏ bảo vệ ống bơm nhu động của máy rót

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.