Vỏ bảo vệ động cơ phía trên M1,M3 (ngược) XP 2020

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.