Vít cắm cố định chân và phần đuôi máy bay

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.