Thanh chắn ngang giữa bình thuốc và Pin

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.