Que thăm dầu trong máy phát điện

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.