Panel thân phía dưới của XP 2020

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.