Ốc lục lăng cố định nắp trên M3*8*9

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.