Ốc cố định nắp máy bay vào panel

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.