Ốc cao su giảm sóc ở bảng mạch động lực XP

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.