Nắp đầu ra thuốc của bình thuốc

Mã sản phẩm: PGXP20129

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.