Nắp bảo vệ bộ phận trung tâm xp 2020

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.