Modul địa hình (Radar) của XP2020

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.