Móc cố định máy bay (móc treo máy bay) (bản MIM a3)

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.