Mạch điều tốc (FOC) của bản 2019/ XP 2020

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.