Kim điều tiết thuốc ra ở miệng bình thuốc

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.