Khung phía đuôi máy bay 18 P013

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.