Khung Ăng ten 4G phải của P30 2019

PG3019009

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.