Gía đỡ phía trước của chân phải XP 2020

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.