Gía cố định đầu cắm của các dây truyền tín hiệu

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.